RENTSİT FİLO KİRALAMA TURİZM İNŞ. OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Rentsit Filo Kiralama Turizm İnş. Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (bundan böyle “Rentsit” olarak anılacaktır) ile paylaştığınız kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Rentsit tarafından hassasiyetle korunmaktadır. Bu paralelde Rentsit ,6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) m.10 kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla Rentsit'e ait internet sitesinin ziyaret edilmesi ve üye olunması halinde müşterilerinin KVKK’dan kaynaklanan haklarını ve Rentsit'in uygulamalarını dikkatinize sunmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni, Rentsit tarafından yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Rentsit, Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir, yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.
1. Rentsit hangi verileri işlemektedir?

Rentsit tarafından işlenen ve KVKK’da tanımlandığı şekliyle kişisel veri “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” anlamına gelmektedir. Rentsit, müşterilerin ya da potansiyel müşterilerin onayı ile kişisel veya özel nitelikli kişisel verileri tamamen veya kısmen elde edebilir, kaydedebilir, saklayabilir, depolayabilir, sınıflandırabilir kişisel verilerin elde ediliş amacına göre ya da ilgili kanun hükümlerinin öngördüğü süre boyunca muhafaza edebilir. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi oluşturan;

 • Kimlik; Ad soyad, TC kimlik numarası, uyruk, imza
 • İletişim; Adres, e-posta adresi, telefon numarası, faks numarası
 • Müşteri İşlem; Sipariş bilgisi, ödeme şekli, fiyat bilgisi, sepet bilgileri, açıklama bilgisi, ziyaret edilen sayfa, ürün bilgisi, kargo tercihi, cookie, takip numarası, üyelik numarası, şikayet bilgisi, kargo takip numarası
 • Finans; Vergi Kimlik numarası, vergi dairesi, ödeme tutarı, Iban numarası, kredi kartı numarası, cari hesap bilgileri, banka/şube adı, alacak-borç bilgisi, fatura bilgileri
 • Görsel ve işitsel kayıtlar ;kamera görüntüsü, telefon kayıtları
 • Özlük; çalıştığı kurum,
 • İşlem Güvenliği; Şifre, kullanıcı adı
 • Fiziksel mekan güvenliği; araç plakası

gibi verileriniz Rentsit tarafından işlenmektedir. Aydınlatma metninin devamında verilerinizin hangi amaçla işlendiği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve haklarınızı belirtilmektedir.

Kişisel verileriniz fiziksel ve dijital ortamlarda saklanmaktadır. Rentsit tarafından kişisel verilerinizin güvenliği için idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınmaktadır.

2. Rentsit kişisel verilerinizi hangi amaçla işlemektedir?

Toplanan kişisel verileriniz Rentsit'in faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve hizmet kalitesini artırması ve KVKK m.5 belirtilen şartlar dahilinde Rentsit aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizi işlemektedir:

 • Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
 • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve diğer ilgili sözleşmelerin ifası,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
 • Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi
 • Organizasyon ve etkinlik yönetimi
 • Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
 • Erişim yetkilerinin yürütülmesi
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi
 • Talep / şikayetlerin takibi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi
3. Rentsit kişisel verilerinizi hangi yöntemle elde etmektedir?

Rentsit mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri çerçevesinde; veri işleme amaçlarına uygun olarak;

 • 3.kişi iş ortaklarımızdan elektronik ortamlar,
 • İnternet sitesi üzerindeki formun doldurulması
 • Tarafınızca gönderilen e-mail
 • Tarafınızla yapılan telefon görüşmeleri,
 • İlgili kişi konumundaki sizlerin sözlü beyanları

ile kişisel verilerinizi toplamaktadır.

4. Rentsit kişisel verilerinizi hangi amaçlarla kimlere aktarmaktadır?

Rentsit elde ettiği kişisel verileri açık rızaya istinaden ve KVKK’da Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ayrıca aşağıda belirtilen amaçlara istinaden güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemleri almak kaydıyla;

 • Yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ve kanıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarıyla ve gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileriyle,
 • Satın aldığınız ürünlerin tarafınıza teslim edilmesi için hizmet alınan kargo firmalarıyla, sosyal medya faaliyetlerinin yürütülmesi için ajanslarla, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla tedarikçilerle,
 • İade edilmesi gereken bedel olması halinde ödemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla tedarikçilerle,
 • Kişisel verilerin elde ediliş amaçlarına uygun olarak iş ortaklarıyla

tarafınıza ait kişisel veriler paylaşılmaktadır. Yurtdışına herhangi bir aktarım yapılmamaktadır.

5. KVVK m. 11 kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK 11. madde kapsamında, kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

hakkınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Rentsit tarafından hazırlanan bilgi talebi başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvuru formunda tercih ettiğiniz yöntemi belirtmeniz gerekmektedir. Talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde talebiniz yerine getirilecektir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

6. Rentsit kişisel verilerinizi ne kadar süre saklamaktadır?

İşbu Aydınlatma Metni maddesinde belirtilen haklarınıza ilişkin talebiniz yerine getirilirken tarafınıza verilecek cevaplarda da belirtilecektir ki Rentsit'in kanuni yükümlülükleri gereği gerekli kişisel verilerinizi mevzuatta ön görülen 10 yıl süreyle saklaması gerekmektedir. Saklama süresi boyunca kişisel verileriniz söz konusu amaç dışında işlenmemektedir. Rentsit'in verilerinizi saklama yükümlülüğü sona erdikten sonra ilk imha periyodunda kişisel verileriniz imha edilecektir.

7. Rentsit'in kişisel verilerinizi toplamasındaki hukuki sebepler nelerdir?

Rentsit 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere, ilgili birincil ve ikincil mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları, Rentsit ve tarafınız arasındaki sözleşme çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla işbu Aydınlatma Metninde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz sizlerden talep edilmektedir.

Adres: Duatepe Mahallesi Ergenekon Caddesi No 119/B ŞİŞLİ İSTANBUL
E-Posta:kvkk@ucuzmama.com